PRIVACYVERKLARING XXL Zonnepanelen 

XXL Zonnepanelen respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacyverklaring van XXL Zonnepanelen kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd in alle e-mail correspondentie met ons.

  1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die XXL Zonnepanelen verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten van haar diensten.

  1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

XXL Zonnepanelen is daarom de mede-verantwoordelijke en uw aanspreekpunt voor de verwerking van de persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Met al deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten af, waarin afspraken staan die ervoor zorgen dat deze derden volgens de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

  1. Welke gegevens verwerken wij hiervoor

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten waarvan u bij ons gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– NAW-gegevens, offertegegevens, factuurgegevens, betalingsgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie;

– gegevens over uw gebruik van diensten, producten, overeenkomsten.

  1. Doeleinden

Hieronder geven wij de diverse verwerkingen aan die wij uitvoeren en de reden hiervan. Uw gegevens verwerken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen. (zie punt 6) Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de navolgende doeleinden, mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt:

– om u de mogelijkheid te bieden artikelen via ons te bestellen en gebruik te maken van onze diensten;

– om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop;

– om uw klacht over een bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken;

– om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;

– om met u te communiceren over vragen of klachten via e-mail, post of telefonisch;

– om overeenkomsten af te sluiten, te administreren en uit te voeren;

– om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;

– om met u een offerte af te kunnen sluiten;

– om u per e-mail of per post (voorschot-)facturen te kunnen sturen;

– om te kunnen administreren dat u heeft betaald, als het verschuldigde factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven.

  1. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheids-maatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Mocht er toch iets fout gaan met betrekking tot de gegevensverwerking en vind er bijvoorbeeld een datalek plaats welke een risico voor u vormt dan wordt dit bij de Autoriteit persoonsgegevens direct gemeld.

  1. Recht om vergeten te worden

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. U heeft het recht om vergeten te worden. Wij hebben echter te maken met wettelijk verplichte bewaartermijnen, zoals gegevens voor de Belastingdienst. Wij hanteren hiervoor de fiscale bewaartermijn van 10 jaar. Voor specifieke gegevens kunnen andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring zullen in onze e-mail correspondentie aan u worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

  1. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat:

             – telefonisch: 0850645782

             – e-mail: [email protected]

             – per post: Theodorus Dobbeweg 9, 6883GN te Velp

 

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen

bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is

afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

  1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de

verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch

niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de

privacytoezichthouder: Autoriteit persoonsgegevens.